français
english
deutsch

Matzen an der Pandemie huet d’Creos 2020 de Gemengen aus dem Uelzechtdall de Projet 380 präsentéiert. Fir datt d’Energieversuergung zu Lëtzebuerg och an Zukunft kann assuréiert ginn, soll eng vun den zwou Haaptstroumtracen (vun Aach (D) via Heeschdref op Bartreng) vun 220kV op 380kV ausgebaut ginn.

Déi gréng si sech bewosst, datt eng stabil Stroumversuergung wichteg fir eist Land ass. An enger Zäit, wou Digitaliséierung zouhëllt, d’erneierbar Energien een ëmmer méi héigen Undeel am Energiemix hunn an d’Elektromobilitéit zouhëllt, ass et wichteg, datt éist Stroumnetz och an der Zukunft déi néideg Capacitéiten huet. Am Uelzechtdall heescht dat konkret, datt 220kV Leitung tëscht Heeschdref, Mëlleref an Hënsdref verschwënnt an d’Ëmspannungs- an Verdeelungsanlag zu Heeschdref aus dem Wunngebitt op de Boufer/Heeschdrëfer Plateau verlagert gëtt. Natierlech begréisse mir dëst Virgoen, allerdéngs wëlle mir awer och op déi domat verbonnen negative Konsequenzen hiweisen:

 • Verschandelung vum Landschaftsbild am Uelzechtdall an op den 2 Plateauen an Versigellung vun riesegen Flächen;
 • En negativen Agrëff an wäertvoll Natura 2000 Zonen, nationalen Natur- a Quelleschutz Gebidder, virun allem während der Bauphase wäert den Bësch leiden, z.B. duerch d’Verdichtung vum Buedem duerch schwéier Baumaschinnen;Dévaloriséierung vun esou wichtegen Noerhuelungsgebitter vun den Awunner aus dem Uelzechtdall;
 • Verbëtzen vu wäertvoller Agrarfläch;
 • Ëmzingelung op 3 Säiten vun der Gemeng Luerenzweiler mat  Héichspannungsleitungen.

Definitiv Decisioune goufe bis ewell nach keng geholl, et mussen nach eng ganz Rei Prozeduren duerchlaaf ginn, dorënner och eng Ëmweltimpaktstudie (UVP).

Wat ass eng UVP?

Fir iwwerhaapt eng Geneemegung ze kréien, muss dëse Projet als éischt enger “Umweltverträglichkeitsprüfung” (UVP) ënnerzu ginn. Mir befannen eis elo ganz am Ufank (Scoping) vun dëser Prozedur:

Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP)

 Phase 1 (2020)
 
CREOS huet den Ëmweltministere an déi concernéiert Gemengen iwwert de Projet 380 informéiert. CREOS huet e Bureau d’étude mat der UVP beoptraagt. Bierger aus de concernéierte Gemengen sinn vun der CREOS via Flyer informéiert ginn.
Phase 2  (2020-21) Scoping *         Déi concernéiert Gemengen hunn zum “Scoping UVP” een Avis ofginn. An dësem Dokument si verschidden Varianten vum Tracé opgefouert. All concernéiert Gemeng konnt bis zum 13. Januar an hirem Avis eegen Propose maachen. Lëntgen a Walfer hunn een Avis favorable ofginn; Luerenzweiler a Stesel hunn e kriteschen Avis ofginn (LINK)
*La phase de cadrage (‘scoping phase’) permettra aux autres ministères, administrations, communes et citoyens de soumettre leurs doléances en vue d’établir le cahier des charges de tout ce qui devra faire l’objet de l’étude des incidences sur l’environnement pourra dès lors être déclenchée. (Link? Emweltministère)
Phase 3
Phase 4
Phase 5
Phase 6

Déi gréng fuerderen:

 • Voll Transparenz: esouwuel d’CREOS, déi eenzel Ministèren an d’Gemengen musse voll Transparenz garantéieren, all relevant Dokumenter opeleeën an d’Bierger iwwert all Etapp an der Prozedur informéieren.
 • Biergerbedeelegung: am Kader vun der Prozedur mussen d’Bierger d’Méiglechkeet kréien, hir Meenungen, Bedenken an Iddien mat anzebréngen a kloer an éierlech Äntwerte kréien. An dësem Kontext soll d’CREOS och ëffentlech Versammlungen fir d’Bierger aus de concernéierte Gemengen, enner Berécksiichtegung vun de sanitäre Moossnamen, organiséieren.
 • Ënnerierdesch Varianten studéieren : d’CREOS muss préiwen, a wéi fern een ënnerierdesch Tracéen kann réaliséieren a watfir Konsequenzen dat op Mënsch, Ëmwelt a Landwirtschaft huet.
 • D’Gréisst an d’Lokalisatioun vun der geplangten Ëmspannungs- an Verdeelungsanlag um Boufer/Heeschdrëfer Plateau ze iwwerdenken, fir esou wéineg ewéi méiglech Natur- an Agrarflächen ze zerstéieren.

Déi gréng begréissen:

 • datt et am Projet 380 keng Héichspannungsleitung méi iwwer Haiser gëtt;
 • datt Gemenge Steesel a Luerenzweiler hir gemeinsam Stellungnahm zum Projet CREOS 380 op hiren Internetsäiten public gemaach hunn.

Carole Ney, Luerenzweiler


français

Le projet 380, une nécessité mais pas au détriment de l‘homme et de l’environnement!

En pleine pandémie de 2020, CREOS a présenté le projet 380 aux municipalités de la vallée de l’Alzette. Afin de garantir à l’avenir l’approvisionnement énergétique du Luxembourg, l’une des deux lignes électriques principales (de Aach (D) via Heisdorf à Bertrange) doit être modernisée et passer de 220 kV à 380 kV.

déi gréng sont conscients qu’un approvisionnement stable en électricité est important pour notre pays. À l’heure où la numérisation se développe, où les énergies renouvelables représentent une part de plus en plus importante du bouquet énergétique et où l’électromobilité gagne en popularité, il est important que notre réseau électrique continue de disposer des capacités nécessaires à l’avenir.

Pour la vallée de l’Alzette, cela signifie concrètement que la ligne 220 kV entre Heisdorf, Müllendorf et Hunsdorf sera démantelée et que le poste de transformation/distribution sera déplacé de la zone résidentielle de Heisdorf vers le plateau de Bofferdange/Heisdorf. Bien sûr, nous nous félicitons de ce plan, mais nous voudrions également souligner les conséquences négatives qui y sont associées :

 • Défiguration du paysage dans la vallée de l’Alzette et sur les deux plateaux.
 • Scellage de vastes zones ;
 • Une intervention négative dans les zones Natura 2000 de grande valeur, les zones nationales de protection de la nature et des sources, et ce surtout pendant la phase de construction, où la forêt souffrira, par exemple en raison d’un compactage du sol par des engins de construction lourds
 • Dévaluation d’importantes zones de loisirs locales des habitants de la vallée de l’Alzette;
 • Le gaspillage de précieuses terres agricoles;
 • Un „encerclement“ sur trois côtés de la commune de Lorentzweiler par des lignes à haute tension.

Aucune décision finale n’a été prise à ce jour. Il reste un certain nombre de procédures à accomplir, notamment une étude d’impact sur l’environnement (EIE).

Qu’est-ce qu’une EIE ?

Pour obtenir un permis, le projet doit d’abord faire l’objet d’une évaluation des incidences sur l’environnement (EIE). Nous sommes actuellement au tout début (scoping) de cette procédure :

 Phase 1 (2020) CREOS a informé le ministère de l’environnement et les municipalités concernées du projet 380.
CREOS a chargé un expert de réaliser l’EIE.
Les citoyens des municipalités concernées ont été informés par le CREOS au moyen d’un dépliant.
Phase 2 (2020-21)
Scoping
Les municipalités concernées ont commenté la „Scoping EIA“. Ce document contient différentes variantes de l’itinéraire. Chaque municipalité concernée avait jusqu’au 13 janvier pour soumettre sa propre proposition dans ses commentaires.
Lintgen et Walferdange ont émis un avis favorable; Lorenzweiler et Steinsel ont émis un avis critique (https://www.lorentzweiler.lu/avis-publics.html
https://www.steinsel.lu/wp-content/uploads/2021/01/Avis-conjoint-CE-Lorentzweiler-Steinsel-04-01-2021-Scoping-UVP-Kopie-003.pdf).
* Si une EIE est jugée nécessaire, l’autorité compétente consulte toutes les autres autorités susceptibles d’être affectées par le projet dans le cadre de leur compétence environnementale et, dans un deuxième temps („scoping“), donne un avis sur la portée et le niveau de détail des informations environnementales à fournir par le maître d’ouvrage sous la forme d’un rapport d’EIE.
(https://guichet.public.lu/de/entreprises/urbanisme-environnement/incidences-environnementales/evaluation-environnementale/incidences-environnement-eie.html )
Phase 3Participation
Phase 4Rapport
Phase 5Décision
Phase 6Publication

Les déi gréng demandent :

 • Transparence totale: CREOS, ainsi que les ministères et municipalités respectifs, doivent garantir une transparence totale, divulguer tous les documents importants et informer les citoyens de chaque étape de la procédure.
 • Participation des citoyens: la procédure doit permettre aux citoyens d’exprimer leurs opinions, leurs préoccupations et leurs idées, et de recevoir des réponses claires et honnêtes. Dans ce contexte, CREOS devrait également organiser des réunions publiques pour les citoyens des municipalités concernées, en tenant compte des mesures sanitaires nécessaires.
 • Inclure une alternative souterraine: CREOS doit examiner comment un tracé souterrain peut être mis en œuvre et quelles seront les conséquences sur les hommes, l’environnement et l’agriculture.
 • La taille et l’emplacement de la station de transformation/distribution prévue sur le plateau de Bofferdange/Heisdorf doivent être revus afin de limiter la destruction des zones naturelles à agricoles.

Les déi gréng se réjouissent que :

 • que dans le projet 380, aucune ligne à haute tension ne va passer au-dessus des maisons;
 • que les communes de Steinsel a Lorenzweiler ont publié leur avis commun sur le projet CREOS 380 sur leur site web.

Carole Ney, Lorenzweiler

english

Project 380: a necessity, but not at the cost of people and the environment!

CREOS put forward Project 380 to the Alzette Valley municipalities in the middle of the pandemic in 2020. To safeguard Luxembourg’s energy supply well into the future, one of the two main electrical power lines (running from Aach (D) through Heisdorf to Bertrange) needs to be upgraded from 220kV to 380kV.

déi gréng acknowledge that a stable power supply is important for our country. In an era when digitisation is growing, renewable energy occupies a constantly rising share of the energy mix and electrically powered vehicles are becoming increasingly common, our electricity grid also needs to have the required capacity in the future.

In concrete terms for the Alzette Valley, this means that the 220kV power line linking Heisdorf, Mullendorf and Hunsdorf will disappear, while the transformer and distribution plant in Heisdorf will be moved away from the residential area onto the Bofferding/Heisdorf plateau. While we of course welcome this course of action, we would also like to point out the associated negative effects:

 • It will be a blight on the landscape of the Alzette Valley and both plateaus;
 • There will be soil sealing across a vast area;
 • It will have a negative impact on the valuable Natura 2000 zones and national conservation and water protection areas, and above all, the construction phase will see heavy machinery causing damage to the forest, e.g., through soil compaction.
 • Important recreation areas for residents of the Alzette Valley will lose some of their peace and tranquillity;
 • Valuable agricultural land will be lost;
 • High-voltage power lines will encircle three sides of the municipality of Lorentzweiler.

Final decisions are yet to be made, but in any case, a host of procedures must be completed, including an environmental impact assessment (EIA).

What is an EIA?

To be granted overall approval, this project must first undergo an environmental impact assessment (EIA). At the moment, we are right at the beginning of this procedure, in the scoping phase:

Environmental impact assessment (EIA)

Phase 1 (2020) CREOS informed the Ministry of the Environment and the relevant municipalities about Project 380.
CREOS tasked a planning office with performing the EIA.
CREOS sent informational flyers to the residents of the municipalities concerned.
Phase 2
 (2020-2021)
Scoping
The municipalities concerned issued position statements on the “scoping EIA”. A number of variations of the route taken by the new power line (tracé) were presented in this document. All of the municipalities concerned had until 13 January to submit a proposal as part of their position statements.
Lintgen and Walferdange issued favourable position statements, while those issued by Lorentzweiler and Steinsel were critical (https://www.lorentzweiler.lu/avis-publics.html
https://www.steinsel.lu/wp-content/uploads/2021/01/Avis-conjoint-CE-Lorentzweiler-Steinsel-04-01-2021-Scoping-UVP-Kopie-003.pdf)
* Where an EIA is deemed necessary, the competent authority consults all other authorities that are likely to be affected as part of their environmental remit. Then, in the second phase (scoping), the competent authority issues a recommendation on the scope and level of detail of the environmental information, which the developer must present in the form of an EIA report.
(https://guichet.public.lu/en/entreprises/urbanisme-environnement/incidences-environnementales/evaluation-environnementale/incidences-environnement-eie.html )
Phase 3Participation
Phase 4Analyse & Report
Phase 5Decision
Phase 6Publication

déi gréng urge:

 • Full transparency: CREOS, the individual ministries and the municipalities must ensure full transparency, disclose all relevant documents and inform residents across every stage in the procedure.
 • Citizen involvement: As part of the procedure, residents must be given the opportunity to contribute their opinions, thoughts and ideas, which must be met with clear and honest answers. In this regard, CREOS should also hold public meetings for residents of the municipalities concerned, while respecting the health measures.
 • Look into underground alternatives: CREOS must examine to what extent underground power lines are feasible and what the human, environmental and agricultural consequences would be.
 • Think carefully about the size and location of the planned transformer and distribution plant on the Bofferding/Heisdorf plateau, so that as little natural and agricultural space as possible is destroyed.

déi gréng welcome the fact that:

 • Project 380 no longer plans for any high-voltage power lines to be located above houses;
 • the municipalities of Steinsel and Lorentzweiler have published their joint position statement on Project CREOS 380 on their respective websites.

Carole Ney, Lorenzweiler

deutsch

Projekt 380 – eine Notwendigkeit, aber nicht auf Kosten von Mensch und Umwelt!

Mitten in der Pandemie 2020 hat CREOS den Gemeinden des Alzettetals das Projekt 380 vorgestellt. Um die Energieversorgung in Luxemburg auch in Zukunft zu sichern, soll eine der beiden Hauptstromleitungen (von Aach (D) via Heisdorf nach Bertrange) von 220 kV auf 380 kV ausgebaut werden.

déi gréng sind sich bewusst, dass eine stabile Stromversorgung wichtig für unser Land ist. In einer Zeit, wo die Digitalisierung zunimmt, die erneuerbaren Energien einen immer höheren Anteil am Energiemix haben und die Elektromobilität an Zuspruch gewinnt, ist es wichtig, dass unser Stromnetz auch in Zukunft die notwendigen Kapazitäten aufweist.

Für das Alzettetal heißt dies konkret, dass die 220 kV Leitung zwischen Heisdorf, Müllendorf und Hunsdorf abgebaut und das Umspann-/ Verteilerwerk aus dem Wohngebiet in Heisdorf auf das Plateau von Bofferdange/Heisdorf verlagert wird. Natürlich begrüßen wir diesen Plan, allerdings möchten wir auch auf die damit verbundenen negativen Konsequenzen hinweisen:

 • Verschandelung des Landschaftsbildes im Alzettetal und auf den 2 Plateaus
 • Versiegelung von riesigen Flächen;
 • Einen negativen Eingriff in wertvolle Natura 2000 Zonen, nationale Natur- und Quellenschutzgebiete und das vor allem während der Bauphase, wo der Wald leiden wird, z.B. durch eine Verdichtung des Bodens durch schwere Baumaschinen
 • Entwertung von wichtigen Naherholungsgebieten der Anwohner aus dem Alzettetal;
 • Verschwendung von wertvollen Agrarflächen;
 • Eine „Umzinglung“ auf drei Seiten der Gemeinde Lorenzweiler durch Hochspannungsleitungen.

Endgültige Entscheidungen wurden bis heute nach nicht getroffen. Es müssen noch eine Reihe Prozeduren absolviert werden , darunter auch eine Umweltimpaktstudie (UVP).

Was ist eine UVP?

Zur Erteilung einer Genehmigung, muss das Projekt zuerst eine Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) durchlaufen. Wir befinden uns derzeit ganz am Anfang (Scoping) dieser Prozedur:

Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP)

Phase 1
(2020)
CREOS hat das Umweltministerium und die betroffenen Gemeinden über das Projekt 380 informiert.
CREOS hat einen Gutachter mit der UVP beauftragt.
Bürger aus den betroffenen Gemeinde wurden von CREOS über einen Flyer informiert.
Phase 2
(2020-21)
Die betroffenen Gemeinde haben zum “Scoping UVP” Stellungnahme bezogen. In diesem Dokument sind verschiedene Varianten der Stecke enthalten. Jede betroffene Gemeinde konnte bis zum 13. Januar in ihrer Stellungnahme eine eingenen Vorschlag einbringen.
Lintgen und Walferdange haben eine positive Stellungnahme abgegeben; Lorenzweiler und Steinsel haben eine kritische Stellungnahme abgegeben
(https://www.lorentzweiler.lu/avis-publics.html
https://www.steinsel.lu/wp-content/uploads/2021/01/Avis-conjoint-CE-Lorentzweiler-Steinsel-04-01-2021-Scoping-UVP-Kopie-003.pdf).

* Wird eine UVP als notwendig erachtet, konsultiert die zuständige Behörde alle anderen Behörden, die in ihrem umweltbezogenen Aufgabenbereich voraussichtlich von dem Projekt berührt sein könnten, und gibt in einer zweiten Phase („Scoping“) eine Stellungnahme zum Umfang und zur Detailtiefe der Umweltinformationen ab, die der Projektträger in Form eines UVP-Berichts vorlegen muss.
(https://guichet.public.lu/de/entreprises/urbanisme-environnement/incidences-environnementales/evaluation-environnementale/incidences-environnement-eie.html )
Phase 3
Phase 4
Phase 5
Phase 6

déi gréng fordern:

 • Volle Transparenz: sowohl CREOS, als auch die jeweiligen Ministerien und Gemeinden müsse eine volle Transparenz garantieren, alle wichtigen Dokumente offenlegen und die Bürger über jedes Stadium der Prozedur informieren.
 • Bürgerbeteiligung: im Rahmen der Prozedur muss es für die Bürger möglich sein, ihre Meinungen, Bedenken und Ideen einzubringen und dazu klare und ehrliche Antworten zu erhalten. In diesem Zusammenhang soll CREOS auch öffentliche Versammlungen für Bürger aus den betroffenen Gemeinden, unter Berücksichtigung der erforderlichen sanitären Maßnahmen, organisieren.
 • Unterirdischen Variante einbeziehen: CREOS muss prüfen, wie ein unterirdischer Verlauf umgesetzt werden kann und welche Konsequenzen diese auf Mensch, Umwelt a Landwirtschaft hat.
 • Größe und Ort des geplanten Umspann-/Verteilerwerk auf dem Plateau von Bofferdange/Heisdorf  sind zu überarbeiten, um die Zerstörung von Natur- an Agrarflächen zu begrenzen.

déi gréng begrüßen:

 • dass im Projekt 380 keine Hochspannungsleitungen über Häuser verlaufen soll;
 • dass die Gemeinden Steinsel a Lorenzweiler ihre gemeinsame Stellungnahme zum Projekt CREOS 380 auf ihren Internetseite veröffentlicht haben.

Carole Ney, Lorenzweiler

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

Verbinde mit %s

%d Bloggern gefällt das: