Gemengerot vum 1. Februar 2021

Gemeng Miersch App

Présentation de la City-App : “Was lange währt, wird endlich gut!” Et huet zimmlech laang gedauert, bis d’App vun der Gemeng Miersch fäerdeg gestalt gouf. Duerfir ass se elo awer exzellent ausgefall, vill wichteg Informatiounen sinn schnell an iwwersiichtlech erëmzefannen. Sollten nach kleng Feeler optauchen, einfach beim Sekretariat vun der Gemeng Miersch uruffen a Bescheed ginn, fir…

Auto-pédestre Miesdref

Mir hunn zu Lëtzebuerg ganz vill schéi Spadséierweeër. Besonnesch gutt gefale mir déi 201 Circuits auto-pédestres. Déi fënnt een an engem bloe Classeur, deen een am Prinzip an all Librairie ze kafe kritt. Déi aktuell Ausgab ass am Moment leider "en rupture de stock". Enn Januar 2021 soll de Guide awer rëm ze kréie sinn. Et sinn ëmmer…

Budget Gemeng Miersch (3/3)

Miersch Gemengebudget

Mir ginge probéieren, déi politesch interesséiert an engagéiert Leit aus der Gemeng mat an d’Decisiounsprozesser anzebannen. Am Koalitiounsaccord vun de Majoritéitsparteien steet net vill dozou, mee ëmmerhinn, ënnert dem Kapitel  « Civisme et démocratie » steet:   3)  Consultation préalable de la population pour des projets d’envergure par le biais de work-shops, enquêtes et autres moyens  Do kéint een elo…

Budget Gemeng Miersch (2/3)

Déi gréng deelen eng ganz Partie vun den Decisioune vun der Majoritéit: D’Gemeng huet et färdeg bruecht, eng ganz Rei Terrainen ze kafen, virun allem um Mierscherbierg, awer net nëmmen do, déi et erlabe verschidde sënnvoll Infrastrukturen opzeriichten.Prinzipiell si mir mat dem neien Sportskampus um Mierscherbierg averstanen. Iwwert den Detail wäerte mer nach musse schwätzen. De…

Budget Gemeng Miersch (1/3)

Gemeng Miersch - Budget 2020/2021

Déi finanziell Situatioun vun der Gemeng Miersch ass ganz gutt. D’Gemeng Miersch huet relativ wéineg Schold (8,5 Mio fir 2021) D’Gemengeschold pro Awunner läit bei 844,00 € fir 2021, dat ass an eisen Aen rekordverdächteg niddreg. De « ratio de liquidité » läit bei exzellenten 3% (d’Limitt vum Intérieur ass op 20% fixéiert.) Mir kënnen also zu…

Gemengerot vum 09. Dezember 2020

Urbanisme: Lotissements de terrains dans des zones soumises à un plan d'aménagement particulier «quartier existant» Insgesamt 7 Projeten waren ënnert dësem Punkt um Ordre du Jour. Et ass ëmmer de selwechte Prinzip: Et ass eng Demande un de Gemengerot geriicht, fir een Terrain nei opzedeelen, praktesch ëmmer fir en méi effizient ze notzen. Oft ass…

Keine ENAD (Ecole Nationale des Adultes) auf den Mierscherbierg!

Für déi gréng Miersch ist es unverständlich, dass bei der Planung des Sportzentrums auf dem Mierscherbierg auch ein Gebäude für die Erwachsenen-Schule (ENAD-Ecole nationale pour adultes) mitgeplant wird. Die Agrarflächen auf dem Mierscherbierg wurden nicht gekauft, um eine staatliche Schule dort zu errichten, sondern um die Sportsinfrastrukturen der Gemeinde Mersch dort anzusiedeln.Die meisten Schüler der…

Gemengerot vum 21. Oktober 2020

Tennis Mersch

Création de 4 postes dans la carrière de "l'ouvrier communal" pour le service de régie An der Läscht hu mir bal all Gemengerot deen een oder anere Posten votéiert. Engersäits ass dat e bëssen normal, d’Gemeng Miersch wiisst, der Gemeng hir Servicer wuesse mat, d’Gemeng steet am Dingscht vun de Bierger, an d’Bierger erwaarden sech…