Neit Liewen am Zentrum vu Miersch?

Neit Liewen am Mierscher Zentrum?

Am Punkt 'Démarrage des projets' vum Budget 2020 steet eng fir Miersch interessant a wichteg Neiegkeet: am Summer 2020 ginn d'Aarbéchten an der Rue Grande-Duchesse Charlotte un, endlech. Schwätzt een zu Miersch vu Geschäfter, denkt ee virun allem un d'Centres commerciaux um Mierscherbierg an zu Bierschbech. An der Mierscher Geschäftsstrooss ass vill Leerstand, just nach…