À huis clos :

1. Approbation d’un contrat de travail d’un salarié à tâche intellectuelle ;

Mir hunn e Gemengentechniker ( den Här Paul Konz) an der Karriere A1 agestallt am Moment nach als CDD. Deen soll sech haaptsächlech em d’Infrastrukture këmmeren.

An ëffentlecher Sëtzung:

1. Création d’un poste dans la carriere C du contrat collectif des ouvriers de l’État sous le statut du salarié a tâche manuelle ;

De Posten ass fir d’Equipe « bâtiment ».

2. Urbanisme: Lotissements de terrains dans des zones soumises à un plan d’aménagement particulier «quartier existant» ;

-Demande fir aus zwou Parzellen (zwou Bauplazen) eng ze maachen. Meeschtens fueren mer jo éischter ëmgedréint. (Wangert)

– An direkt dropp dann och : Een Haus muss Plaz maachen fir zwou Bauplazen. (Wangert)

– Een (fréieren) Urbanisatiounsbureau huet eng Demande gemeet fir en Terrain ofzesplécken. Dat ass net konform zu eisem Bautereglement (Problem mat Recullen) an duerfir gëtt de Gemengerot e Refus. (eng Abstentioun vun der CSV).

3. Approbation du devis pour les travaux de pose d’une conduite de gaz (et éclairage publique) avec branchements particuliers dans l’impasse de la Rue des Prés à Mersch ;

Den Devis vun 97.000€ ass unanime gestëmmt ginn.

4. Approbation du devis pour la restauration de l’ancien orgue de l’église de Mersch ;

Den Devis vun 112.537,84 ass unanime gestëmmt ginn.

5. Avis sur le plan national d’organisation des secours (PNOS) ;

Dozou de Kommentar aus dem « tageblatt » :

Ausschnitt tageblatt

6. Approbation de l’organisation scolaire provisoire 2021/2022 de la „Regional Museksschoul Uelzechtdall“ ;

Coût total estimé : 627.768,73€. Den Décompte vum leschte Joer (een aussergewéinlecht Covid-Joer) ass nach net gemeet. Duerfir ass nach net gewosst, wéi de coût réel vun deem Joer war.

7. Approbation de contrats et de conventions ;

8. Demande(s) de subside ;

2000€ fir de Mouvement écologique fir « Alles op de Vëlo » den 18. Juli 2021, wann et statt fënnt.

1095€ fir d’Ligue Médico-Sociale.

9. Confirmation de règlements de circulation temporaires ;

10. Communications du collège des bourgmestre et échevins et questions des conseillers ;

Déi gréng Miersch hu gefrot:

Dee Programm gëtt an Zesummenaarbecht mat ORT Guttland an de Ponts&Chaussées op d’Been gestalt. D’Gemeng Miersch ass eng vun den 65 Gemengen, déi dës Initiative ënnerstëtzt.

  • Verkéiersluuchten op der Mëchelsplaz mat engem akusteschen Signal fir Malvoyants equipéieren : De Claude Adam hat dat schonn virun e puer Méint gefrot. Hie gouf informéiert, datt Enn Abrëll eng Commande erausgaang ass: « Installation d’un bouton poussoir pour aveugles sur le passage a oietons de la Place St. Michel a Mersch ».
  • Mir hunn am Gemengerot scho méi oft driwwer geschwat, datt eng Renaturéirung vun der Mamer geschwënn kann an Ugrëff geholl ginn. Wéi ass et mat der Renaturéirung vun der Uelzecht? De Schëfferot seet, datt dat am Moment net an der Diskussioun ass. Et läit keng Demande vum Stat vir, et gëtt keen neie Moment.

Claude Adam

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

Verbinde mit %s

%d Bloggern gefällt das: