Gemengerot vum 2. Juni 2021

1. Nomination provisoire d'un agent municipal (m/f) avec la fonction de garde-champêtre, groupe de traitement D2, sous le statut du fonctionnaire communal 2. Personnel enseignant: Propositions d'affectation (liste 1 ) Alles geheim an unanime gestëmmt. En séance publique: 3. Transformation de 2 postes à tâche partielle de 75% en 2 postes a tâche complète dans…

Gemengerot vum 10.05.2021

À huis clos : 1. Approbation d'un contrat de travail d'un salarié à tâche intellectuelle ; Mir hunn e Gemengentechniker ( den Här Paul Konz) an der Karriere A1 agestallt am Moment nach als CDD. Deen soll sech haaptsächlech em d’Infrastrukture këmmeren. An ëffentlecher Sëtzung: 1. Création d'un poste dans la carriere C du contrat collectif des…

Gemengerot vum 12. Abrëll 2021

Urbanisme: Lotissements de terrains dans des zones soumises à un plan d’aménagement particulier «quartier existant» Ee Bungalow gëtt ofgerappt an zwee Wunnhäiser ginn op d’Plaz gebaut.  Urbanisme: Modification du projet d'aménagement particulier N° 18671/45C sis à Mersch aux lieux-dits «Rue de Pettingen» et «In den Gehren» pour le compte de l’administration communale de Mersch D’Lous 4…

Gemengerot vum 8. Mäerz 2021

1.   Approbation du projet avec devis de l’Avant-Projet Détaillé (APD) pour le réaménagement du campus scolaire «Centre» à Mersch; Mir hu jo schonn öfters gesot, datt mir eis eng aner Politik gewënscht hätten, wat de Bau vun de Schoulinfrastrukturen an der Gemeng Miersch betrëfft. Mir haten eis fir den Vote vum APD virun allem mat dem…

Gemengerot vum 1. Februar 2021

Gemeng Miersch App

Présentation de la City-App : “Was lange währt, wird endlich gut!” Et huet zimmlech laang gedauert, bis d’App vun der Gemeng Miersch fäerdeg gestalt gouf. Duerfir ass se elo awer exzellent ausgefall, vill wichteg Informatiounen sinn schnell an iwwersiichtlech erëmzefannen. Sollten nach kleng Feeler optauchen, einfach beim Sekretariat vun der Gemeng Miersch uruffen a Bescheed ginn, fir…

Questions des conseillers déi gréng Mersch 2020

SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL DU 3 FEVRIER 2020 Mme Weiler Mariette: - se renseigne sur un éventuel arrêt des travaux d'aménagement de la piste cyclable entre Mersch et Schoenfels: à d'après les renseignements reçus, les travaux ont été arrêtés par l'Administration des Ponts & Chaussées pour les 2 motifs suivants: absence d'une autorisation de la…

Budget Gemeng Miersch (3/3)

Miersch Gemengebudget

Mir ginge probéieren, déi politesch interesséiert an engagéiert Leit aus der Gemeng mat an d’Decisiounsprozesser anzebannen. Am Koalitiounsaccord vun de Majoritéitsparteien steet net vill dozou, mee ëmmerhinn, ënnert dem Kapitel  « Civisme et démocratie » steet:   3)  Consultation préalable de la population pour des projets d’envergure par le biais de work-shops, enquêtes et autres moyens  Do kéint een elo…

Budget Gemeng Miersch (2/3)

Déi gréng deelen eng ganz Partie vun den Decisioune vun der Majoritéit: D’Gemeng huet et färdeg bruecht, eng ganz Rei Terrainen ze kafen, virun allem um Mierscherbierg, awer net nëmmen do, déi et erlabe verschidde sënnvoll Infrastrukturen opzeriichten.Prinzipiell si mir mat dem neien Sportskampus um Mierscherbierg averstanen. Iwwert den Detail wäerte mer nach musse schwätzen. De…