Gemengerot vum 21. Oktober 2020

Tennis Mersch

Création de 4 postes dans la carrière de "l'ouvrier communal" pour le service de régie An der Läscht hu mir bal all Gemengerot deen een oder anere Posten votéiert. Engersäits ass dat e bëssen normal, d’Gemeng Miersch wiisst, der Gemeng hir Servicer wuesse mat, d’Gemeng steet am Dingscht vun de Bierger, an d’Bierger erwaarden sech…

Wéini kritt Miersch endlech säi Bëschkierfecht ?

bëschkierfecht

Scho virun 8 Joer, am Gemengerot vum 16.07.2012, hat ech een Debat iwwert e Bëschkierfecht gefrot:  Point 17 de l’ordre du jour: Aménagement d’un Bëschkierfecht, débat en vue d’une décision de principe. Conclusioun: La proposition sera inscrite à l’ordre du jour des prochaines séances du comité de la convention Uelzechtdall.  An dat war et.  Den…

Gemengerot vum 9. September 2020 CSV-DP zu Miersch : Geld spillt keng Roll

Approbation de l'avant-projet détaillé avec devis pour l'aménagement d'un «Pompjeesmusée» à Moesdorf; De Gemengerot sollt gutt 1,5 mio € votéieren fir ee Pompjeesmusée, wou mer kee Projet ze gesi kritt hunn, wéi de Musée soll funktionéieren a geréiert ginn. Et sollen haaptsächlech zwee al Autoen an zwee Leederween ausgestallt ginn, déi permanent duerch eng Vitrinn kënne gekuckt…

Gemengerot vum 29. Juni 2020

  Enseignement fondamental: Approbation de l'organisation scolaire provisoire de l'année scolaire 2020/2021 D’Zuel vun de Schoulmeeschteren a Léierinnen hängt of vum engem “contingent de leçon”, deen iwwert e Règlement grand-ducal festgeluecht ass. Fir Miersch ass den « encadrement de base » 1,75. Den Indice social läit onverännert bei 0,1741. Den Taux d’encadrement réel fir d’Schouljoer 2020/21 läit…

Mierscher Gemengerot vum 27. Mee 2020

Personnel enseignant : Propositions d’affectation (liste 1)  Vote à huis clos  Nom Huis clos ass festgehale ginn, datt 8 KandidatInnen fir den Enseignement fondamental gestëmmt gi sinn : Claire KUGENER, Jo SCHREINER, Pamela FLICK, Merve TÜRKEN, Tessy AREND, Cindy GASPAR, Lucie PETER, Sandy PERDIGAO CARVALHEIRO. Ee Kandidat ass net gestëmmt ginn. Corona Feedback: D’Schoulrentrée ass gutt verlaf: Merci un de…

Mierscher Gemengerot vum 29. Abrëll 2020

Préliminaires: De Gemengesekretär informéiert iwwert d'Corona-News aus der Gemeng D’Gemeng Miersch huet 49.000 Masken verdeelt, all Bierger huet der 5 kritt. Si sinn vun de Gemengeleit an engem Dag agepakt ginn an och an engem Dag ausgedeelt ginn. Et kommen keng Masken méi iwwert d’Gemeng no. (Haut wësse mer awer, datt d’Regierung 50 Maske fir…

Schoulcampus „Zentrum“ zu Miersch

An der Gemengerotssitzung vum 29. Abrëll 2020 gouf den 'avant-projet sommaire' fir de Reamenagement vum Schoulcampus 'Zentrum' iwwert 49.111.395,16 € ofgestëmmt mat 10 Jo- (DP, CSV, LSAP) an 3 Neestëmmen (déi gréng). Dozou e puer Bemierkungen: D'Populatioun an der Mierscher Gemeng entwéckelt sech extrem séier, d'Lotissementer Faber, Rives de l'Alzette oder Creos entstinn kuerz- oder…

Gemengerot zu Miersch an Zäiten vun Corona

Den 8. März war de Mierscher Gemengerot eng engem ganz ongewinnte Kader. Zwee Conseillere waren net bei der Sëtzung derbäi. Een dovunn, de grénge Conseiller Jhemp Reckinger hat sech als Personne vulnérable deklaréiert, woufir och jidfereen absolut Versteestemech hat. De Jhemp hat dem Claude Adam d’Prokuratioun ginn, fir fir hie mat ze stëmmen.  Zwee Posten…