Gemengerot vum 8. Mäerz 2021

1.   Approbation du projet avec devis de l’Avant-Projet Détaillé (APD) pour le réaménagement du campus scolaire «Centre» à Mersch; Mir hu jo schonn öfters gesot, datt mir eis eng aner Politik gewënscht hätten, wat de Bau vun de Schoulinfrastrukturen an der Gemeng Miersch betrëfft. Mir haten eis fir den Vote vum APD virun allem mat dem…

Gemengerot vum 1. Februar 2021

Gemeng Miersch App

Présentation de la City-App : “Was lange währt, wird endlich gut!” Et huet zimmlech laang gedauert, bis d’App vun der Gemeng Miersch fäerdeg gestalt gouf. Duerfir ass se elo awer exzellent ausgefall, vill wichteg Informatiounen sinn schnell an iwwersiichtlech erëmzefannen. Sollten nach kleng Feeler optauchen, einfach beim Sekretariat vun der Gemeng Miersch uruffen a Bescheed ginn, fir…

Questions des conseillers déi gréng Mersch 2020

SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL DU 3 FEVRIER 2020 Mme Weiler Mariette: - se renseigne sur un éventuel arrêt des travaux d'aménagement de la piste cyclable entre Mersch et Schoenfels: à d'après les renseignements reçus, les travaux ont été arrêtés par l'Administration des Ponts & Chaussées pour les 2 motifs suivants: absence d'une autorisation de la…

Budget Gemeng Miersch (3/3)

Miersch Gemengebudget

Mir ginge probéieren, déi politesch interesséiert an engagéiert Leit aus der Gemeng mat an d’Decisiounsprozesser anzebannen. Am Koalitiounsaccord vun de Majoritéitsparteien steet net vill dozou, mee ëmmerhinn, ënnert dem Kapitel  « Civisme et démocratie » steet:   3)  Consultation préalable de la population pour des projets d’envergure par le biais de work-shops, enquêtes et autres moyens  Do kéint een elo…

Budget Gemeng Miersch (2/3)

Déi gréng deelen eng ganz Partie vun den Decisioune vun der Majoritéit: D’Gemeng huet et färdeg bruecht, eng ganz Rei Terrainen ze kafen, virun allem um Mierscherbierg, awer net nëmmen do, déi et erlabe verschidde sënnvoll Infrastrukturen opzeriichten.Prinzipiell si mir mat dem neien Sportskampus um Mierscherbierg averstanen. Iwwert den Detail wäerte mer nach musse schwätzen. De…

Budget Gemeng Miersch (1/3)

Gemeng Miersch - Budget 2020/2021

Déi finanziell Situatioun vun der Gemeng Miersch ass ganz gutt. D’Gemeng Miersch huet relativ wéineg Schold (8,5 Mio fir 2021) D’Gemengeschold pro Awunner läit bei 844,00 € fir 2021, dat ass an eisen Aen rekordverdächteg niddreg. De « ratio de liquidité » läit bei exzellenten 3% (d’Limitt vum Intérieur ass op 20% fixéiert.) Mir kënnen also zu…

Gemengerot vum 09. Dezember 2020

Urbanisme: Lotissements de terrains dans des zones soumises à un plan d'aménagement particulier «quartier existant» Insgesamt 7 Projeten waren ënnert dësem Punkt um Ordre du Jour. Et ass ëmmer de selwechte Prinzip: Et ass eng Demande un de Gemengerot geriicht, fir een Terrain nei opzedeelen, praktesch ëmmer fir en méi effizient ze notzen. Oft ass…

Keine ENAD (Ecole Nationale des Adultes) auf den Mierscherbierg!

Für déi gréng Miersch ist es unverständlich, dass bei der Planung des Sportzentrums auf dem Mierscherbierg auch ein Gebäude für die Erwachsenen-Schule (ENAD-Ecole nationale pour adultes) mitgeplant wird. Die Agrarflächen auf dem Mierscherbierg wurden nicht gekauft, um eine staatliche Schule dort zu errichten, sondern um die Sportsinfrastrukturen der Gemeinde Mersch dort anzusiedeln.Die meisten Schüler der…