français
english
deutsch

Am Uelzechtdall ginn et 2 Energiekoopérativen:

Eng Energiekoopérative ass een Zesummeschloss vu Bierger, déi als Ziel huet, erneierbar Energie ze produzéieren a méi bewosst mat der Energie ëmzegoen. An deem e Member vun enger Energiekoopérative gëtt, hellt een aktiv un der Energiewend a senger Regioun deel. (an et engagéiert een sech konkret am Kampf géint de Klimawandel.)

Nom Prinzip vum Friedrich Willhelm Raiffeisen “Was dem Einzelnen nicht möglich, das schaffen viele” sinn et d’Bierger aus de Gemengen, déi sech op eng fair an demokratesch Aart a Wäis engagéieren. All Member vun enger Kooperative bréngt seng Iddien a Talenter mat. Am demokratesch, gewieltem Verwaltungsrot ginn d’ Projeten diskutéiert, geplangt an ausgefouert.

All Member huet eng Stëmm, ganz egal op en 1 oder 100 Parten an der Kooperative huet. De Gewënn kann als Dividenden ausbezuelt ginn oder an nei Projeten reinvestéiert ginn. D’Energiekoopétative brauchen fir hir Projeten Diech fir d’Photovoltaïkanlagen ze montéieren. Héi spillen d’Gemengen eng ganz wichteg Roll; als Proprietär vun den ëffentleche Gebaier si si e wichtege Partner fir d’Energiekooperativen an deem si hier Diech  ze Verfügung stellen an esou aktiv am Kampf géint de Klimawandel ginn.

 • déi gréng begréissen d’Initiativen vun de Gemengen Lëntgen, Miersch a Walfer, hier Diech vun de Schoulen, Sportshalen a Festsäll den Energiekooperativen zu Verfügung gestallt ze hunn.
 • déi gréng fuerderen d’Gemengen Luerenzweiler a Steesel op, och an hire Gemengen, Diech vun ëffentlecher Gebaier enger Energiekooperativ zu Verfügung ze stellen

Carole Ney, Luerenzweiler

français

Coopératives énergétiques dans la vallée de l’Alzette

Il existe deux coopératives énergétiques dans la vallée de l’Alzette :

Une coopérative d’énergie est une association de citoyens ayant pour but de produire de l’énergie renouvelable et de l’utiliser de manière plus consciente. En tant que membre d’une coopérative énergétique, vous participez à la transition énergétique de votre région et contribuez à la lutte contre le changement climatique.

Selon le principe de Friedrich Wilhelm Raiffeisen, „Ce qui ne peut être fait par un seul, peut être fait par plusieurs“, ce sont les citoyens des municipalités qui s’impliquent de manière équitable et démocratique. Chaque membre d’une coopérative apporte ses idées et ses compétences. Les projets sont discutés, planifiés et mis en œuvre au sein du conseil d’administration démocratiquement élu.

Chaque membre dispose d’une voix, qu’il possède une ou cent parts sociales dans la coopérative. Les bénéfices peuvent être versés sous forme de dividendes ou réinvestis dans de nouveaux projets.

Pour ses projets, la coopérative énergétique a besoin de surfaces pour les systèmes photovoltaïques sur les toits. Ici, les communautés jouent un rôle très important : en tant que propriétaires de bâtiments publics, elles sont des partenaires importants des coopératives énergétiques en mettant leurs toits à disposition et en devenant ainsi actives dans la lutte contre le changement climatique.

 • déi gréng saluent l’initiative des communes de Lintgen, Mersch et Walferdange, qui ont mis les toits des écoles, des salles de sport et des salles des fêtes à la disposition des coopératives d’énergie.
 • déi gréng invitent les communes de Lorenzweiler et Steinsel à mettre également les toits de leurs bâtiments publics à la disposition d’une coopérative énergétique.

Carole Ney, Lorenzweiler

english

Energy cooperatives in the Alzette valley

There are two cooperatives in the Alzette Valley:

 • ENERCOOP-UELZECHTDALL – TRANSITIOUN Uelzechtdall for all Alzette Valley municipalities
 • REGIONAL ENERGIE COOPERATIVE – LEADER Lëtzebuerg West, which additionally covers the municipality of Mersch

An energy cooperative is a citizens’ association whose aim is to produce renewable energy and approach the topic of energy more responsibly. By being a member of an energy cooperative, you play an active role in your region’s energy transition and have a tangible involvement in the fight against climate change.

True to the words of Friedrich Wilhelm Raiffeisen: “What is impossible to achieve alone, can be achieved by many” it is the municipalities’ citizens who are committed to the cause in a fair and democratic way. Every member of a cooperative contributes their own ideas and skills. Projects are discussed, planned and put into action by the democratically elected management board.

Every member has one vote, regardless of whether they have 1 or 100 shares in the cooperative. Profit can be paid out in the form of dividends or reinvested in new projects.

For their projects, energy cooperatives need roofs on which they can install photovoltaic systems. The municipalities play a key role in this: as owners of the public buildings, they are important partners for energy cooperatives by allowing the use of their roofs and thus actively contributing to the fight against climate change.

 • déi gréng welcome the initiative of the municipalities of Lintgen, Mersch and Walferdange, which have made the roofs of their schools, sports halls and ceremonial halls available to the energy cooperatives.
 • déi gréng call on the municipalities of Lorentzweiler and Steinsel to also offer the roofs of their public buildings to an energy cooperative.

Carole Ney, Lorenzweiler

deutsch

Energiekooperativen im Alzettetal

Im Alzettetal befinden sich zwei Energiekooperativen:

 • ENERCOOP-UELZECHTDALL- TRANSITIOUN Uelzechtdall” für alle Gemeinden des Alzettetals
 • “REGIONAL ENERGIE COOPERATIVE – LEADER Lëtzebuerg West” zusätzlich für die Gemeinde Mersch

Eine Energiekooperative ist eine Vereinigung von Bürgern mit dem Ziel, erneuerbare Energie herzustellen und bewusster mit dieser umzugehen. Als Mitglied einer Energiekooperative nimmt man teil an der Energiewende seiner Region und bringt sich ein beim Kampf gegen den Klimawandel.

Nach dem Prinzip von Friedrich Wilhelm Raiffeisen, “Was dem Einzelnen nicht möglich, das schaffen viele”, sind es Bürger aus den Gemeinden, die sich in fairer und demokratischer Weise engagieren. Jedes Mitglied einer Kooperative bringt seine Ideen und Fähigkeit mit ein. Im demokratisch, gewählten Verwaltungsrat werden die Projekte diskutiert, geplant und umgesetzt.

Jedes Mitglied hat eine Stimme, ganz egal ob es eine oder hundert Anteile in der Kooperativ besitzt. Der Gewinn kann als Dividende ausbezahlt oder in neue Projekte zurückfließen.

Die Energiekooperative benötigt für ihre Projekte Flächen für Photovoltaikanlagen auf Dächern. Hier spielen die Gemeinden eine ganz wichtige Rolle: als Besitzer von öffentlichen Gebäuden sind sie wichtige Partner der Energiekooperativen in dem sie ihre Dächer zur Verfügung stellen und so aktiv am Kampf gegen den Klimawandel werden.

 • déi gréng begrüßen die Initiative der Gemeinden Lintgen, Mersch und Walferdange, die Dächer von Schulen, Sporthallen und Festsälen den Energiekooperativen zu Verfügung gestellt haben.
 • déi gréng fordern die Gemeinden Lorenzweiler und Steinsel auf, auch die Dächer Ihrer öffentlichen Gebäuden einer Energiekooperative zur Verfügung zu stellen.

Carole Ney, Lorenzweiler

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

Verbinde mit %s

%d Bloggern gefällt das: