deutsch
francais
english
português

No méi wéi zwanzeg Joer un der Spëtzt vun déi gréng Miersch, huet de Claude Adam am September seng Presidentschaft ofginn. An deenen 20 Joer huet hie mat senger engagéierter Equipe a ville politesche Partner wichteg politesch Projete fir d’Gemeng an d’Land ausgeschafft an op de Wee bruecht. A sengem Réckbléck stellt de Claude fest, datt kee Mënsch ze jonk oder ze al ass fir sech politesch ze engagéieren, mee datt hien seng perséinlech Prioritéiten elo e bëssen anescht setzt. Déi Mierscher Gréng soen him häerzlech Merci fir seng Aarbecht a freeë sech och weiderhin op seng Ënnerstëtzung an der Sektioun.

Am Oktober huet den Alexander Jolivet d’Funktioun vum President vun de Mierscher Gréngen iwwerholl. Hie gesäit et als seng Haaptaufgab, d’Zesummeschaffen an der politescher Sektioun an am Uelzechtdall weider ze féieren, an all politesch a gesellschaftlech Acteuren an der Gemeng zesummen ze bréngen, déi di selwecht Iddie wëllen ëmsetzen. D’Zil muss et sinn, d’Mierscher Gemeng méi klimaresilient ze maachen an déi negative Folge vum rasante Klimawandel fir d’Awunner esou kleng ewéi méiglech ze halen.

Souwuel den ale wéi de neie President an d’Equipe vun déi gréng Miersch wäerte weider un engem Strang zéie fir d’Gemeng Miersch op e méi ëmweltfrëndlechen an zukunftsträchtege Wee ze bréngen an domat d’Liewensqualitéit vun de Bierger ze assuréieren.

Déi zwou Présidenten iwwer dem Mierscher Gemengebudget 2022

Ein neues Kapitel in Mersch

Nach mehr als zwanzig Jahren an der Spitze der Merscher déi gréng hat Claude Adam im September seine Präsidentschaft aufgegeben. In diesen 20 Jahren hat er mit seinem engagierten Team Gleichgesinnter und vielen politischen Partnern wichtige politische Projekte für die Gemeinde und das Land erarbeitet und auf den Weg gebracht. In seinem Rückblick stellt Claude fest, dass niemand zu jung oder zu alt sein kann, um sich politisch zu engagieren, dass er selbst jedoch seine persönlichen Prioritäten in Zukunft anders setzen wird. Die Merscher Grünen danken ihm herzlich für seine Arbeit und freuen sich auch weiterhin auf seine Unterstützung in der Lokalsektion.

Im Oktober hat Alexander Jolivet die Funktion vom Präsidenten der Merscher Lokalsektion der déi gréng übernommen. Als seine Hauptaufgabe sieht er die Weiterführung der politischen Arbeit, sowohl in der Lokalsektion und im Alzettetal und das Zusammenbringen aller politischen und gesellschaftlichen Akteure, die die gleichen Ideen realisieren wollen. Ziel muss es sein, die Gemeinde Mersch klimaresilienter aufzustellen und so die negativen Folgen des Klimawandels für die Merscher so gering wie möglich zu gestalten.

Sowohl der alte, als auch der neue Präsident, wie auch alle anderen Merscher déi greng werden gemeinsam an einem Strang ziehen, um die Gemeinde Mersch auf einen umweltfreundlichen und zukunftsträchtigen Weg zu bringen und so die hohe Lebensqualität der Bürger sicherzustellen.

Un nouveau chapitre â Mersch

Après plus de vingt ans à la tête des déi gréng de Mersch, Claude Adam a quitté sa présidence en septembre. Au cours de ces vingt années, il a élaboré et mis en route d’importants projets politiques pour la commune et le pays avec son équipe engagée de personnes partageant les mêmes idées et de nombreux partenaires politiques. Dans sa rétrospective, Claude constate que personne n’est trop jeune ou trop vieux pour s’engager en politique, mais qu’il fixera à l’avenir ses priorités personnelles différemment. Les déi gréng de Mersch le remercient chaleureusement pour son travail et se réjouissent de pouvoir continuer à compter sur son soutien au sein de la section locale.

En octobre, Alexander Jolivet a repris la fonction de président de la section locale des déi gréng de Mersch. Il considère comme sa tâche principale la poursuite du travail politique, tant au sein de la section locale que dans la vallée de l’Alzette, et le rassemblement de tous les acteurs politiques et sociaux qui souhaitent réaliser les mêmes idées. L’objectif doit être de rendre la commune de Mersch plus résiliente face au climat et de réduire ainsi autant que possible les conséquences négatives du changement climatique pour les habitants de Mersch.

Tant l’ancien que le nouveau président, ainsi que tous les autres « verts » de Mersch, tireront ensemble à la même corde afin de mettre la commune de Mersch sur une voie écologique et prometteuse et de garantir ainsi la qualité de vie élevée des citoyens.

A new chapter in Mersch

After more than twenty years at the helm of the Merscher déi gréng, Claude Adam gave up his presidency in September. In these 20 years, he has developed and launched important political projects for the municipality and the country with his dedicated team of like-minded people and many political partners. In his retrospective, Claude states that no one can be too young or too old to be politically active, but that he will set his personal priorities differently in the future. The Merscher déi gréng thank him sincerely for his work and look forward to his continued support in the local section.

In October, Alexander Jolivet took over as president of the Mersch local section of the déi gréng. He sees his main task as continuing the political work, both in the local section and in the Alzette valley, and bringing together all political and social actors who want to realise the same ideas. The aim must be to make the municipality of Mersch more climate-resilient and thus to minimise the negative consequences of climate change for the people of Mersch.

Both the old and the new president, as well as all other Mersch “greens”, will pull together to put the municipality of Mersch on an environmentally friendly and promising path to ensure a high quality of life for the citizens.

Um novo capítulo

Após mais de vinte anos ao leme dos Merscher déi gréng, Claude Adam abdicou da sua presidência em Setembro. Nestes 20 anos, desenvolveu e lançou importantes projectos políticos para o município e o país com a sua dedicada equipa de pessoas com os mesmos interesses e muitos parceiros políticos. Na sua retrospectiva, Claude afirma que ninguém pode ser demasiado jovem ou demasiado velho para ser politicamente activo, mas que estabelecerá as suas prioridades pessoais de forma diferente no futuro. Os Merscher déi gréng agradecem-lhe sinceramente pelo seu trabalho e aguardam com expectativa a continuação do seu apoio na secção local.

Em Outubro, Alexander Jolivet assumiu o cargo de presidente da secção local Mersch dos déi gréng. Ele vê a sua tarefa principal como a continuação do trabalho político, tanto na secção local como no Alzettetal, e a reunião de todos os actores políticos e sociais que queiram realizar as mesmas ideias. O objectivo deve ser o de tornar o município de Mersch mais sensível às alterações climáticas e assim minimizar as consequências negativas das alterações climáticas para a população de Mersch.

Tanto o velho como o novo presidente, bem como todos os outros “verdes” Mersch, juntar-se-ão para colocar o município de Mersch num caminho amigo do ambiente e promissor para assegurar uma alta qualidade de vida aos cidadãos.

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

Verbinde mit %s

%d Bloggern gefällt das: