francais
deutsch
english
português

Léif Matbiergerinnen a Matbierger aus dem Uelzechtdall,

Elo hu mer de Joereswiessel 2021-2022, de Moment fir e puer Iwwerleeungen mat engem Bléck no hannen an engem no vir an dat an Zäiten di weider komplizéiert bleiwe wärten.

Ech wënschen eis all Courage an Energie, fir 2022 mat Zouversiicht kënnen unzegoen; an dozou eng gutt kierperlech a mental Gesondheet. Et ass mer besonnesch wichteg op di mental Gesondheet hinzeweisen; ville vun eis, a besonnesch ville Jonker, geet et de Moment net gutt well se déi sozial Kontakter net hunn déi se brauchen fir hir perséinlech Entwécklung an esou mat Vertrauen an d’Zukunft kennen ze kucken. Solidaritéit an Ënnerstetzung si méi wi jee néideg.

Mir gréng stinn all Dag un der Front géint Verschwörungstheorien a géint all déi di se kolportéieren. Mir bauen eis Iwwerzeegungen an Entscheedungen op di neist wëssenschaftlech Analysen a Fakten. Liigen, bewosst gestreetent Mësstrauen an Haass sinn net ze toleréieren: se si Gëft fir d’Demokratie, se si Gëft fir e gutt Zesummeliewen.

Mir stinn zu Europa, zu den Internationalen Organisatiounen, zum Multilateralismus; international Zesummenaarbecht ass méi wi jee noutwändeg fir de Klimawandel, de Verloscht vun der Biodiversitéit an de Risiko vun ëmmer méi grousse Migratiounen ze bekämpfen. Mir gréng sti fir Oppenheet, Vertrauen a Solidaritéit, hei am Land an international.

Als gréng loosse mir eis net ënnerkréien a bleiwen optimistesch fir mat Iech, léif Awunner aus dem Uelzechtdall, zesummen eng lieweswärt Zukunft ze gestalten an eisen Uertschaften.

An dësem Flyer fannt Dir Informatiounen wéi mer op Gemengennivo national Politik emsëtze wellen: et geet hei em di 2 Instrumenter déi di gréng Ministeren Carole Dieschbourg an Henri Kox de Gemengen zur Verfügung stellen: de neie Klimapakt an de pacte logement 2.0. Emwelt- a Wunnengspolitik kennen nëmmen mat de Gemengen ausgeféiert ginn.

Vum Januar 2021 wäerte mer zu 2 Grénger den Uelzechtdall an der Chamber vertrieden. D’Jessie Thill, Schäffen zu Walfer, iwwerhëllt d’Mandat vum Carlo Back dien elo seng politesch Pensioun hëlt – Merci Carlo fir däi langjäregen Asaaz & bonne chance Jessie!

Ech kann iech och weider bestätegen dass mer als Deputéiert an eiser Fraktioun a mat de Ministerkollegen enk zesumme stinn, den Ekippegeescht mécht eis staark an dat ass déck néideg dëse komplizéierten Zäiten.

An deem Sënn wënschen ech eis alleguerten nëmmen dat Bäschtl an dësem Joer !

Charles Margue, Deputéierten a President vun déi gréng Uelzechtdall, Lëntgen

Chères concitoyennes, chers concitoyens de la Valée de l’Alzette – de l’Uelzechtdall

Le passage à l’année 2022 vient d’avoir lieu ; c’est bien le moment de vous livrer quelques réflexions sur les mois écoulés et ceux qui nous attendent en ces temps qui vont rester compliqués.

Je nous souhaite bien du courage et l’énergie nécessaire pour affronter 2022 en sérénité. J’exprime mes vœux de rémission à toutes et à tous qui sont en souffrance actuellement et bien entendu je souhaite à tous les biens portants de rester en forme et en bonne santé aussi bien physique que mentale.

Il m’importe de relever la santé mentale ; beaucoup d’entre nous, notamment de nombreux jeunes vivent des moments difficiles comme ils ne peuvent avoir les contacts sociaux dont ils ont besoin pour leur développement personnel afin d’avoir confiance en l’avenir. Solidarité, compréhension et soutien à leur égard sont plus que jamais nécessaires.

Nous gréng sont au front au quotidien contre les théories complotistes et tous ceux qui les répandent. Nos convictions et décisions sont basées sur les analyses et faits scientifiques les plus récents. Les mensonges, la diffusion consciente de méfiance et de haine sont intolérables ; ce sont le poison et pour la démocratie et pour le vivre ensemble respectueux.

Nous sommes résolument proeuropéen et soulignons notre adhésion aux organisations internationales et au multilatéralisme ; la collaboration internationale est plus que jamais indispensable pour combattre le changement climatique, le déclin de la biodiversité et le risque de flux migratoires de plus en plus importants. Nous gréng affirmons nos valeurs d’ouverture, de confiance et de solidarité aussi bien au niveau national qu’au niveau international.

En tant que gréng nous restons résolument optimistes pour contribuer de concert avec vous, chers habitants de la Vallée de l’Alzette – de l’Uelzechtdall, à façonner un avenir dans nos localités qui vaut d’être vécu.

Dans ce dépliant vous trouvez quelques informations qui vous montrent comment nous exécutons au niveau communal les décisions de politique nationale ; il s’agit de 2 instruments que les deux Ministres déi gréng Carole Dieschbourg et Henri Kox mettent à disposition des communes : le nouveau pacte climat et le pacte logement 2.0. Les politiques de protection de l’environnement et de logement ne peuvent être réalisées qu’en collaboration étroite avec les communes.

En janvier 2022 nous serons 2 députés verts pour représenter l’Uelzechtdall à la Chambre des députés. Jessie Thill, échevin à Walferdange, reprend le mandat de Carlo Back qui prend sa retraite politique – Merci Carlo pour ton engagement durant de longues années & bonne chance Jessie !

Je peux vous assurer qu’en tant que députés nous fonctionnons en étroite collaboration en tant que groupe parlementaire et de concert avec nos ministres ; l’esprit d’équipe nous rapproche et nous donne les forces nécessaires dont nous avons besoins en ces temps compliqués.

Dans cet esprit je nous souhaite pour cette année bien du bonheur, nëmmen dat Bëscht en luxembourgeois. 

Charles Margue, député et président déi gréng Uelzechtdall, Lëntgen

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger des Alzettetals !

Der Jahreswechsel zum Jahr 2022 hat gerade stattgefunden; dies ist ein guter Zeitpunkt, um Ihnen einige Gedanken über die vergangenen und die vor uns liegenden Monate in dieser Zeit, die kompliziert bleiben wird, mitzuteilen.

Ich wünsche uns allen viel Mut und die nötige Energie, um das Jahr 2022 mit Gelassenheit anzugehen. Ich wünsche allen, die derzeit leiden, Genesung und natürlich wünsche ich allen, die gesund sind, dass sie fit und gesund bleiben, sowohl körperlich als auch geistig.

Es ist mir wichtig, die psychische Gesundheit hervorzuheben. Viele von uns, insbesondere viele junge Menschen, erleben schwierige Zeiten, da sie nicht die sozialen Kontakte pflegen können, die sie für ihre persönliche Entwicklung benötigen, um Vertrauen in die Zukunft zu haben. Solidarität, Verständnis und Unterstützung für sie sind mehr denn je erforderlich.

Wir gréng stehen täglich an der Front gegen Verschwörungstheorien und all jene, die sie verbreiten. Unsere Überzeugungen und Entscheidungen gründen sich auf neueste wissenschaftliche Analysen und Fakten. Lügen, sowie die bewusste Verbreitung von Misstrauen und Hass, sind nicht zu dulden. Sie sind Gift sowohl für die Demokratie als auch für das respektvolle Zusammenleben.

Wir sind entschieden proeuropäisch und betonen unser Bekenntnis zu internationalen Organisationen und zum Multilateralismus. Internationale Zusammenarbeit ist mehr denn je unerlässlich, um den Klimawandel, den Rückgang der Artenvielfalt und die Gefahr zunehmender Migrationsströme zu bekämpfen. Wir gréng bekräftigen unsere Werte der Offenheit, des Vertrauens und der Solidarität sowohl auf nationaler, als auch auf internationaler Ebene.

Als gréng bleiben wir entschieden optimistisch, um gemeinsam mit Ihnen, liebe Einwohner des Uelzechtdalls, eine lebenswerte Zukunft in unseren Orten mitzugestalten.

In diesem Faltblatt finden Sie einige Informationen, die Ihnen zeigen, wie wir auf kommunaler Ebene die Entscheidungen der nationalen Politik umsetzen. Es handelt sich um zwei Instrumente, die die beiden gréng Minister, Carole Dieschbourg und Henri Kox, den Gemeinden zur Verfügung stellen: den neuen Klimapakt und den Pakt Wohnen 2.0. Umweltschutz und Wohnungspolitik können nur in enger Zusammenarbeit mit den Gemeinden verwirklicht werden.

Ab Januar 2022 wird eine weitere grüne Abgeordnete das Uelzechtdall in der Abgeordnetenkammer vertreten: Jessie Thill, Schöffin in Walferdange, übernimmt das Mandat von Carlo Back, der in den politischen Ruhestand geht. – Danke Carlo für dein langjähriges Engagement und viel Glück, Jessie!

Ich kann Ihnen versichern, dass wir als Abgeordnete eng als Fraktion und gemeinsam mit unseren Ministern zusammenarbeiten; der Teamgeist schweißt uns zusammen und gibt uns die nötige Kraft, die wir in diesen komplizierten Zeiten brauchen.

In diesem Sinne wünsche ich uns für dieses Jahr viel Glück, nëmmen dat Bëscht auf luxemburgisch. 

Charles Margue, Abgeordneter und Präsident déi gréng Uelzechtdall, Lëntgen

Dear fellow citizens of the Alzette Valley – Uelzechtdall

The year 2022 has just flown by; this is a good time to give you some thoughts on the past months and those that await us in these times that will remain complicated.

I wish us courage and the necessary energy to face 2022 with serenity. I wish all those who are currently suffering a remission and of course I wish all those who are healthy to remain fit and in good health, both physically and mentally.

It is important for me to raise the issue of mental health; many of us, especially many young people, are going through difficult times as they are unable to have the social contact they need for their personal development to have confidence in the future. Solidarity, understanding and support for them is needed more than ever.

We gréng are on the front line every day against conspiracy theories and all those who spread them. Our convictions and decisions are based on the most recent scientific facts and analyses. Lies, the conscious spreading of mistrust and hatred are intolerable; they are poison for democracy and for respectful living together.

We are resolutely pro-European and underline our adherence to international organisations and multilateralism; international collaboration is now more than ever indispensable to combat climate change, the decline of biodiversity and the risk of increasing migration flows. We gréng affirm our values of openness, trust and solidarity at both national and international levels.

As a gréng we remain resolutely optimistic to contribute together with you, dear inhabitants of the Alzette Valley – Uelzechtdall, to shape a future in our local communities that is worth living.

In this leaflet you will find some information that shows you how we implement national policy decisions at the municipal level; these are two instruments that the two gréng Ministers, Carole Dieschbourg and Henri Kox, are making available to the municipalities: the new climate pact and the housing pact 2.0. Environmental and housing policies can only be realised in close cooperation with the municipalities.

In January 2022 there  will be two  of us gréng deputies to represent Uelzechtdall in the Chamber of Deputies. Jessie Thill, alderman in Walferdange, takes over the mandate of Carlo Back who is retiring from politics – Thank you Carlo for your long term commitment & good luck Jessie!

I can assure you that as Members of Parliament we work closely together as a parliamentary group and together with our ministers; the team spirit brings us together and gives us the necessary strength we need in these complicated times.

In this spirit, I wish everyone much happiness for this year, nëmmen dat Bëscht in Luxembourgish. 

Charles Margue, MP and President of the Uelzechtdall, Lëntgen

Caros concidadãos do Vale de Alzette – Uelzechtdall

O ano 2022 acaba de chegar e partir; esta é uma boa altura para lhe dar algumas ideias sobre os últimos meses e sobre aqueles que nos esperam nestes tempos que continuarão a ser complicados.

Desejo-nos coragem e a energia necessária para enfrentarmos 2022 com serenidade. Desejo a todos aqueles que estão actualmente a sofrer uma remissão e, claro, desejo a todos aqueles que são saudáveis que permaneçam em forma e com boa saúde, tanto física como mental.

É importante para mim levantar a questão da saúde mental; muitos de nós, especialmente muitos jovens, estamos a passar por tempos difíceis, pois não conseguem ter os contactos sociais de que necessitam para que o seu desenvolvimento pessoal tenha confiança no futuro. A solidariedade, a compreensão e o apoio a eles é mais necessária do que nunca.

Estamos todos os dias na linha da frente contra as teorias da conspiração e todos aqueles que as difundem. As nossas convicções e decisões baseiam-se nos factos e análises científicas mais recentes. As mentiras, a propagação consciente da desconfiança e do ódio são intoleráveis; são veneno para a democracia e para uma convivência respeitosa.

Somos resolutamente pró-europeus e sublinhamos a nossa adesão às organizações internacionais e ao multilateralismo; a colaboração internacional é mais do que nunca indispensável para combater as alterações climáticas, o declínio da biodiversidade e o risco de aumento dos fluxos migratórios. Afirmamos os nossos valores de abertura, confiança e solidariedade, tanto a nível nacional como internacional.

Como gréng, permanecemos resolutamente optimistas para contribuir convosco, caros habitantes do Vale de Alzette – Uelzechtdall, para moldar um futuro nas nossas localidades que valha a pena viver.

Neste folheto encontrará algumas informações que lhe mostram como implementamos as decisões políticas nacionais a nível municipal; estes são dois instrumentos que os dois Ministros do Ambiente, Carole Dieschbourg e Henri Kox, estão a disponibilizar aos municípios: o novo pacto climático e o pacto habitacional 2.0. As políticas ambientais e habitacionais só podem ser realizadas em estreita cooperação com os municípios.

Em Janeiro de 2022 seremos 2 deputados verdes para representar a Uelzechtdall na Câmara de Deputados. Jessie Thill, vereador em Walferdange, assume o mandato de Carlo Back que está a retirar-se da política – Obrigado Carlo pelo seu compromisso a longo prazo & boa sorte Jessie!

Posso assegurar-vos que, como membros do Parlamento, trabalhamos em estreita colaboração como grupo parlamentar e em conjunto com os nossos ministros; o espírito de equipa junta-nos e dá-nos a força necessária nestes tempos complicados.

Neste espírito, desejo-nos muitas felicidades para este ano, nëmmen dat Bëscht em luxemburguês. 

Charles Margue, deputado e presidente da Uelzechtdall, Lëntgen

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

Verbinde mit %s

%d Bloggern gefällt das: