français
english
deutsch

D’Objectif vum Natur Pakt ass d’Gemengen mat an Verantwortung ze huelen fir d’Natur och ob Gemengenniveau ze schützen. Hei geet et haaptsächlech ëm d‘Ëmsätzung vum plan national concernant la protection de la nature, dem plan de gestion des districts hydrographiques (volet écologique) an eng Strategie fir sech un den Klimawandel ze adaptéieren. Duerch politesch Entscheedungen kënnen d’Gemengen en wesentlechen Bäitrag zur Verbesserung vum Zoustand  vun der biologescher Vielfalt bäidroen.

Dës Mesuren deelen sech an 6 grouss Beräicher op:

 • Eng nohalteg Waasserwirtschaft, mat der Ëmsetzung vun der directive-cadre sur l’eau, Ausweisung vun Drénkwaasserschutzzonen, Baachen a Quellen renaturéieren (dëst ass engersäits en Iwwerschwemmungsschutz fir d’Mënschen an eng Verbesserung vum Liewensraum fir d’Déieren- a Planzenwelt).
 • Eng nohalteg Bewirtschaftung vum Bësch, heescht Biotoper an der Bëscher fërderen, Certificatiounen erlaangen (FSC, PEFC), Deeler vun den Bëscher ganz onberéiert zu loossen, asw.
 • Urban gestaltung, mat ënneranerem enger nohalteger Gestioun vun den ëffentlechen Gréngflächen, Mesuren an den Gemengengebaier, Aschränkung vun der Loft-, Liicht- a Kaméidiverschmotzung.
 • Biotopen an oppen Landschaft schützen an nohalteg bewirtschaften, etwa op den Gemengenflächen keng Pesticiden benotzen, Hecken förderen an schützend Mossnamen huelen fir geschützt Aarten (Amphibien, Reptilien,…).
 • Erstellung an Ëmsetzung vun enger Gesamtstrategie fir den Schutz vun der Natur.
 • Kommunikatioun a Koopératioun mat d’Bierger, fir eng aktiver Promotioun vun Bioprodukter (zB an den Kantinnen,…), Aktivitéiten fir den Grand-public ubidden, Informatioun an Sensibiliséierung vun der Populatioun.

Ze hoffen bleift, datt déi Uelzechtdall- Gemengen sech hei ganz aktiv engagéieren an onsen Dall am Sënn vum Mënsch an der Natur méi ökologesch gestalten.

Jessie Thill, Walfer

Renaturéierungszone zu Walfer / Zone de renaturation á Walferdange / Renaturation zone in Walferdange

français

Le nouveau Pacte Nature – une chance pour les communes

L’objectif du pacte nature est de promouvoir l’engagement pour la protection de la nature au niveau communal. Il s’agit ici de la transposition du plan national concernant la protection de la nature, du plan de gestion des districts hydrographiques et de la stratégie d’adaptation aux effets du changement climatique. Par des décisions politiques, les communes peuvent avoir un impact substantiel pour la protection de la biodiversité.

Ces mesures se répartissent sur 6 domaines thématiques :

 • Une gestion durable de l’eau, avec la mise en oeuvre de la directive-cadre sur l’eau, désignation de zone de protection « eau », la renaturation de sources et cours d’eau (ceci pour la protection contre des inondations et aussi pour l’amélioration de l’habitat pour l’homme et la nature).
 • Une gestion durable du milieu forestier, avec la promotion de biotopes en milieur forestier, l’obtention de certifications (FSC, PEFC,…), mise en place d’îlots de vieillissements, …
 • L’aménagement urbain, avec entreautres la gestion durable des espaces verts publics, des mesures sur les bâtiments communaux, restrictions sur la pollution de l’air, la pollution lumineuse et le bruit.
 • Gestion durablre des milieux des paysages ouverts et des biotopes, par exemple par la gestion extensive des surfaces communales sans pesticides, promouvoir les haies et prendre des mesures de préservation pour les espèces menacées comme des amphibiens et reptiles.
 • Mise en place d’une stratégie communale pour la protection de la nature.
 • Un vrai concept de communication et coopération avec les citoyens, la promotions de produits bio (par exemple par les cantines), des activités édocatives pour le grand public , information et sensibilisation de la population.

En tant que déi gréng, nous allons nous engager dans nos commune afin que le pacte nature soit mis en place. Nous appellons à tous les collèges échevinaux de la vallée de l’Alzette d’utiliser cet instrument pour concevoir notre valée de manière plus écologique, pour les habitants et la nature. 

Jessie Thill, Walferdange

Wëllblummewiss zu Walfer / Prés de fleurs sauvage á Walferdange / Wild flower meadow in Walferdange

english

The new Nature Pact – an opportunity for municipalities

The aim of the nature pact is to promote commitment to nature conservation at the municipal level. This involves the implementation of the national nature conservation plan, the river basin management plan and the strategy for adapting to the effects of climate change. Through political decisions, municipalities can have a substantial impact on the protection of biodiversity.

These measures are divided into 6 thematic areas:

 • Sustainable water management, with the implementation of the Water Framework Directive, designation of water protection areas, renaturation of sources and watercourses (for flood protection and also for habitat improvement for man and nature).
 • Sustainable management of the forest environment, with the promotion of biotopes in the forest environment, obtaining certifications (FSC, PEFC,…), setting up ageing areas, …
 • Include sustainable management into urban planning of public green spaces, measures on municipal buildings, restrictions on air pollution, light pollution and noise, among other things.
 • Sustainable management of open landscape environments and habitats, e.g. through extensive pesticide-free management of communal areas, promotion of hedges and conservation measures for endangered species such as amphibians and reptiles.
 • Establishment of a communal nature conservation strategy.
 • A real concept of communication and cooperation with the citizens, promotion of organic products (e.g. by canteens), educational activities for the general public, information and awareness raising of the population.

As a déi gréng, we commit ourselves to the nature pact and its implementation in our communities. We call on all the local councils in the Alzette valley to use this instrument to develop our valley in a more ecological way, for the citizens and for nature.

Jessie Thill, Walferdange

deutsch

Der neue Naturpakt – ein Chance für Gemeinden

Das Ziel des Naturpaktes liegt darin, Gemeinden in Verantwortung zu nehmen, um die Natur auch auf Gemeindeebene zu schützen. Dies betrifft hauptsächlich die Umsetzung des `Plan national concernant la protection de la nature’, des ‘Plan de gestion des districts hydrographiques (volet écologique)` und einer Strategie zur Anpassung an den Klimawandel. Durch politische Entscheidungen können Gemeinden einen wesentlichen Beitrag zur Verbesserung der biologischen Vielfalt leisten.

Die Maßnahmen betreffen folgende sechs große Bereiche:

 • Eine nachhaltige Wasserwirtschaft, durch die Umsetzung der `Directive-cadre sur l’eau`, Ausweisung von Trinkwasserschutzzonen, Renaturierung von Bächen und Quellen, die sowohl ein Überschwemmungsschutz für Anwohner als auch eine Verbesserung des Lebensraums für Tiere und  Pflanzen darstellt.
 • Eine nachhaltige Bewirtschaftung des Waldes bedeutet Biotope in Wäldern wiederherstellen, Zertifizierung (FSC, PEFC) des Holzes, Teile von Wäldern ungenutzt belassen, usw.
 • Urbane Gestaltung, heißt zum Beispiel, eine nachhaltige Bewirtschaftung  öffentlicher Grünflächen, verschiedene Verbesserungen an Gemeindebauten, Verringerung von Luft-, Licht- und Lärmverschmutzung.
 • Biotope und offene Landschaften schützen und nachhaltig bewirtschaften, z.B. keine Pestizide auf Gemeindeflächen einsetzen, Anlage und Pflege von Hecken fördern und Schutzmaßnahmen für gefährdete Arten ergreifen (Amphibien, Reptilien,…).
 • Erstellung an Umsetzung einer Gesamtstrategie zum Schutz der Natur.
 • Kommunikation und Kooperation mit  Bürgern zur aktiven Förderung von Bioprodukten (z.B. in Kantinen), Aktivitäten für eine breite Öffentlichkeit anbieten zur Information und Sensibilisierung.

Wir déigréng werden in unseren Gemeinden darauf achten, dass der Naturpakt umgesetzt wird. Wir rufen alle Schöffen- und Gemeinderäte aus dem Alzettetal dazu auf, dieses Instrument zu nutzen und unser Tal zu Gunsten von Mensch und Natur ökologisch zu gestalten.

Jessie Thill, Walferdingen

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

Verbinde mit %s

%d Bloggern gefällt das: