Gemengerot zu Miersch an Zäiten vun Corona

Den 8. März war de Mierscher Gemengerot eng engem ganz ongewinnte Kader. Zwee Conseillere waren net bei der Sëtzung derbäi. Een dovunn, de grénge Conseiller Jhemp Reckinger hat sech als Personne vulnérable deklaréiert, woufir och jidfereen absolut Versteestemech hat. De Jhemp hat dem Claude Adam d’Prokuratioun ginn, fir fir hie mat ze stëmmen.  Zwee Posten…